Ang. pipors licensplikt ...

Här kan man skriva om sådant som inte passar in under dom övriga rubrikerna men som ändå har med luft- vapen/ skytte att göra.
Locked
All-In
Nyfiken
Posts: 61
Joined: Sun May 20, 2007 12:05 pm
Location: E-Län

Ang. pipors licensplikt ...

Post by All-In » Tue Sep 11, 2007 4:38 pm

Goddagens!

Jag kände bara att jag ville göra ett tillägg i den numera låsta tråden och debatten kring pipors tillståndsplikt (den kan väl vid det här laget betraktas som lite 'Off Topic'?). Jag vill inte på något sätt framstå som någon besserwisser eller hobbyjurist och/eller genom att försöka få sista ordet i en redan avslutad debatt, ge vissa inblandade debattörer en fördröjd 'Sucker Punch'.

Jag vill bara upplysa om att ?u?alla?/u? räfflade pipor (troligen/högst sannolikt även släta piplopp med patronlägen) är licenspliktiga. Förutom att det står så i vapenlagen så finns även prejudikat i form av ett domslut i högsta domstolen från -84. Som framgår av domen spelar det ingen roll att pipan är avsedd för ett, i sig, licensfritt luftvapen. Det man bedömer är själva pipans beskaffenhet och hur enkelt den kan användas till att konvertera andra licensfria vapen/vapendelar för att tillverka ett skjutvapen som i sin tur kommer att bedömas som licenspliktigt.

?i?NJA I sid 1984:266
(Nummer i NJA 1984:46)
HD:s dom meddelades d 11 april 1984.
Rättspraxis i litteraturen
?b?Fråga om olaga vapeninnehav avseende vapendelar.?/b??/i?

Så!, misstolka nu inte mitt syfte med detta inlägg, tack. Jag tycker att det är en viktig fråga och debatten har jag läst (tyvärr lite för sent) med stort intresse.

Med vänliga hälsningar
/All-In...
Last edited by All-In on Tue Sep 11, 2007 4:49 pm, edited 1 time in total.

_Axel_
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 5069
Joined: Fri May 20, 2005 11:59 am

Post by _Axel_ » Tue Sep 11, 2007 4:42 pm

en given sticker säger jag!
Den som äter soppa med gaffel silar sovlet från buljongen.

User avatar
Leif
Forum grundare
Posts: 9490
Joined: Mon Oct 25, 2004 9:16 pm
Location: Utanför stan

Post by Leif » Tue Sep 11, 2007 4:57 pm

Jag flyttar den till övrigt skytterelaterat och gör den till sticker

Det här med delar är ju inget nytt och tyvärr så det finns det handäggare ute på många polismyndigheter som man tyvärr får anse att de inte är upp till märket för att tolka lagar och gör egna godtyckliga tolkningar.

Ett lysande exempel är ju när samma handläggare ger två helt olika svar inom 24 timmar till 2 olika olika personer här på forumet som har samma frågeställning men ställer frågan något olika......

User avatar
Marcus
Airgun Pro (medium)
Posts: 2738
Joined: Tue Oct 24, 2006 8:51 pm
Location: Hudiksvall
Contact:

Post by Marcus » Tue Sep 11, 2007 7:15 pm

All-In: Detta var ett mycket bra in lägg i debatten!

Leif: Suveränt att göra det till sticky!

-Jonas-
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6428
Joined: Fri Dec 16, 2005 9:36 pm
Location: Stugan

Post by -Jonas- » Tue Sep 11, 2007 7:19 pm

Vet inte om man får göra så här...men här e det...

Högsta Domstolen
NJA 1984 s. 266 (NJA 1984:46)

Målnummer:
B961-83
Avdelning:

Domsnummer:
DB8-84

Avgörandedatum:
1984-04-11

Rubrik:
Fråga om olaga vapeninnehav avseende vapendelar.

Lagrum:
37 ? 1 st. 1 vapenlagen (1973:1176)

Rättsfall:

Allmän åklagare yrkade vid Sala TR ansvar å montören S.L. för brott mot vapenlagen enligt följande: S.L. har i sin bostad under år 1982 olovligen innehaft ett Remington gevär nr 1870, en till skjutvapen omgjord signalpistol, en revolver 9 mm nr 3 968 samt 6 mm gevärspipa utan att inneha vederbörlig licens.

Åklagaren yrkade även att vapnen och gevärspipan skulle förklaras förverkade.

Ansvar yrkades vidare å S.L. för brott mot lagen om tillverkning av drycker m m och för stölder. TR:n (ordf rådmannen Ljungkvist) meddelade dom d 10 maj 1983. I domskälen anförde TR:n, att S.L. erkänt vad åklagaren lagt honom till last och att erkännandet stöddes av övrig utredning samt att gärningarna var att bedöma som åklagaren gjort. Av hänsyn till allmän laglydnad borde S.L. ådömas ett fängelsestraff.

Domslut. TR:n dömde S.L. jämlikt 37 ? 1 st 1 vapenlagen (1973:1176),

8 kap 1 ? BrB och 18, 19, 30 och 31 ?? lagen om tillverkning av drycker m m

för brott mot vapenlagen,stöld och brott mot lagen om tillverkning av drycker m m

till fängelse 2 mån.

I beslag tagna remingtongevär med bajonett, revolver, signalpistol och pipdel med riktmedel förklarades förverkade.

Nämndemannen Wallin var skiljaktig och anförde: Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom med hänsyn till vad som i målet blivit upplyst om S.L:s personliga förhållanden. I övrigt var hon ense med majoriteten.

S.L. fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att påföljden måtte bestämmas till skyddstillsyn.

Åklagaren bestred ändringsyrkandet.

HovR:n (hovrättslagmannen Ihrfelt, hovrättsråden Bolte och Genell, referent, samt nämndemännen Gehlin och Holmberg) anförde i dom d 22 sept 1983:

Domskäl. Beträffande åtalen för olaga vapeninnehav är följande att beakta.

I 2 ? 1 vapenlagen stadgas, att lagen ej gäller skjutvapen som är tillverkat före år 1890, om inte vapnet är avsett för gastäta enhetspatroner. Åklagaren har i HovR:n förklarat sig icke göra gällande annat än att remingtongeväret är tillverkat före nämnda år och ej heller att det är avsett för ammunition av angivet slag.

Enligt 2 ? 3 och 4 vapenlagen gäller lagen ej skjutapparat för signalgivning och ej heller startvapen om inte detta ändrats i syfte att en projektil skall kunna skjutas ut ur vapnet.

Signalpistolen hade enligt vad S.L. uppgivit och åklagaren lämnat obestritt visserligen försetts med en pipa så att den därefter liknade ett skjutvapen, men den hade ej använts som sådant och det hade inte heller varit meningen med förändringen.

I 5 ? 2 st vapenlagen stadgas undantag från föreskriften om tillståndsplikt för innehav av skjutvapen i fråga om bl a luftvapen som är avsedda för målskjutning och har en begränsad effekt.

Åklagaren har godtagit S.L:s uppgift att den lösa pipan - 6 mm gevärspipa - hörde till ett luftgevär, och i målet föreligger ingen utredning som visar huruvida den tillhörde ett luftvapen för målskjutning eller ej.

Vid angivna förhållanden finner HovR:n ej klarlagt att S.L:s innehav av remingtongeväret, signalpistolen och den lösa pipan var olovligt i åtalat hänseende. Ifrågavarande åtal skall därför lämnas utan bifall och egendomen skall ej förklaras förverkad.

Såsom TR:n funnit har S.L. gjort sig skyldig till brott genom att inneha revolvern. Vapnet har såvitt visats använts till prydnad och det är utrett att ammunition till vapnet ej finns i handeln. Dessa omständigheter inverkar mildrande. Brottet är likväl inte ringa.

HovR:n fann att åtalet för visst brott mot lagen om tillverkning av drycker m m skulle ogillas.

För den brottslighet som ligger S.L. till last finner HovR:n ej mer ingripande påföljd vara påkallad än villkorlig dom i förening med ett jämförelsevis strängt bötesstraff.

Domslut. HovR:n ändrar TR:ns dom på följande sätt.

HovR:n ogillar dels åtalen för olaga vapeninnehav vad gäller ett remingtongevär, en signalpistol och en "6 mm gevärspipa samt yrkandet om förverkande av dessa föremål och en bajonett

dels åtalet för brott mot lagen om tillverkning av drycker m m genom överlåtelse av aktivt kol.

HovR:n dömer S.L. enligt 37 ? 1 st 1 vapenlagen,

8 kap 1 ? BrB samt 30 ? lagen om tillverkning av drycker m m

för olaga vapeninnehav,

stöld och olovlig tillverkning av destillationsapparater m m

till villkorlig dom samt 80 dagsböter å 30 kr.

HovR:n fastställer TR:ns dom i vad därigenom en revolver 9 mm nr 3 968 förklarats förverkad.

Beslagen å ett remingtongevär med bajonett, en signalpistol och en "pipdel med riktmedel" hävs.

Riksåklagaren sökte revision och yrkade, att S.L. måtte dömas för olaga vapeninnehav även vad gäller remingtongeväret, ett cylindriskt metallstycke med räfflad pipa från ett luftvapen i kaliber 4,4 mm och en lös gevärspipa om 14 cm, att påföljden för den sammanlagda brottsligheten måtte bestämmas till fängelse samt att remingtongeväret och angivna vapendelar - vilka föremål efter HovR:ns dom tagits i beslag - måtte förklaras förverkade.

S.L. medgav att remingtongeväret var avsett för gastäta enhetspatroner. Han bestred ändring såvitt gällde ansvar för innehavet av nämnda vapendelar och beträffande påföljden. I den mån han fälldes till ansvar medgav han förverkandeyrkandet beträffande samma vapen eller vapendel.

Målet avgjordes efter huvudförhandling.

HD (JustR:n Hult, Erik Nyman och Broome) beslöt följande dom:

Domskäl. Såsom riksåklagaren bestämt sin talan har HD att pröva dels skuldfrågan, såvitt avser remingtongeväret, det cylindriska metallstycket med räfflad pipa och den lösa gevärspipan, dels - vid bifall till talan i nu angiven del - frågan om påföljd för den sammanlagda brottsligheten och frågan om förverkande av nämnda vapen och vapendelar.

Vad först gäller remingtongeväret är att tillämpa stadgandet i 2 ? 1 vapenlagen. Enligt detta stadgande i dess lydelse fr o m d 1 april 1982 gäller lagen ej skjutvapen som har tillverkats före år 1890, om inte vapnet är avsett för gastäta enhetspatroner. Före d 1 april 1982 innehöll stadgandet att lagen inte gällde skjutvapen som har tillverkats före år 1860. I målet är utrett att remingtongeväret är tillverkat år 1870 och avsett för gastäta enhetspatroner. Med hänsyn härtill är det med åtalet avsedda innehavet av vapnet olagligt.

Ehuru geväret är underkastat vapenlagens bestämmelser kan det inte anses tillhöra någon av de farligare vapen typerna. Av utredningen framgår att S.L. i början av 1970-talet förvärvade vapnet, som var i mycket dåligt skick, och att han, sedan han putsat upp det, först använde det som prydnad och efter några år förvarade det i ett låst garage. S.L. har uppgivit att han aldrig haft ammunition till geväret, och det är ovisst om det överhuvudtaget går att anskaffa ammunition till det. S.L. har vidare anfört att han med hjälp av en i patronläget infogad lös hylsa, som han själv tillverkat, ibland skjutit s k ollonskott, som endast ger ljudeffekter, med geväret.

Med hänsyn till nu anförda omständigheter får vad som ligger S.L. till last i denna del anses som ringa brott.

Vad gäller det cylindriska metallstycket med räfflad pipa framgår av utredningen följande. S.L. har själv tillverkat denna anordning genom att svetsa samman ett cylindriskt metalls tycke och en pipa som härrör från ett luftvapen. Föremålets hela längd är ca 35 cm, varav pipan upptar ungefär 19 cm. Anordningen har löst infogats i en signalpistol på så sätt att metallcylindern inpassats i pistolens patronläge. Signalpistolens pipa är kapad, och den med metallcylindern hopfogade pipan sträcker sig därför utanför pistolens pipa. Anordningen kan som sådan inte användas för utskjutning av projektiler, oavsett i vilket vapen den infogas.

Vapenlagen är enligt 1 ? 2 st b tillämplig bl a på lösa pipor till skjutvapen, och innehav av sådana pipor kräver i princip tillstånd.

Begreppet pipa i bestämmelsen bör inte fattas så snävt att därmed skulle avses enbart föremål som i befintligt skick omedelbart kan användas för utskjutning av projektiler i ett skjutvapen. Med hänsyn till bestämmelsens syfte att skaffa kontroll över vitala vapendelar bör i allmänhet såsom pipor räknas också pipämnen och andra liknande föremål som efter en endast relativt okomplicerad bearbetning eller ändring kan fås att fungera i ett skjutvapen (jfr rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till vapenlagstiftningen d 10 mars 1983, avsnitt 2.1). En sådan definition får anses förenlig med allmänt språkbruk. Det måste antas att den del av den med åtalet avsedda anordningen som utgörs av en räfflad pipa från ett luftvapen utan större svårighet kan skiljas från det cylindriska metallstycket och åter göras användbar. Anordningen i dess helhet bör därför vid tillämpningen av vapenlagen hänföras till pipa till skjutvapen.

?b?Föremålet i fråga kan inte anses som en beståndsdel till den icke tillståndspliktiga signalpistolen utan utgör en lös pipa. Dess främre del härrör visserligen som nämnts från ett luftvapen. Innehav av ett luftvapen som är avsett för målskjutning och har en begränsad effekt är enligt 5 ? 2 st vapenlagen inte underkastat tillståndsplikt för personer som har fyllt 18 år, och det är troligt att det här rör sig om ett i denna mening tillståndsfritt vapen. Även om så skulle vara fallet, får emellertid pipan från vapnet anses tillståndspliktig, sedan den varaktigt har skilts från vapnet.

Under nu angivna omständigheter skall åtalet rörande den ifrågavarande pipan (det cylindriska metallstycket med pipa) bifallas. Brottet är dock att anse som ringa.

Vad slutligen gäller den 14 cm långa, lösa gevärspipan har också denna sannolikt hört till ett luftvapen. Oavsett om detta har varit tillståndspliktigt eller ej, är - av skäl som nyss har angetts beträffande metallstycket med pipa - innehavet av den lösa gevärspipan tillståndspliktigt. Också i fråga om denna pipa har alltså S.L. gjort sig skyldig till olaga vapeninnehav; brottet är att bedöma som ringa.?/b?

Den omständigheten att S.L. nu fälls till ansvar i ytterligare tre fall av olaga vapeninnehav föranleder inte att HovR:ns påföljdsbestämning bör frångås. Det är inte uppenbart obilligt att förklara remingtongeväret och vapendelarna förverkade.

Domslut. HD ändrar endast på det sättet HovR:ns domslut, att HD förklarar S.L. även förfallen till ansvar enligt 37 ? 2 st vapenlagen (1973:11 för olaga vapeninnehav, som utgör ringa brott, vad avser ett remingtongevär och två pipor till skjutvapen samt förklarar dessa föremål förverkade.

Referenten, JustR Persson, med vilken JustR Bengtsson instämde, var skiljaktig såvitt avsåg det cylindriska metallstycket med pipa och anförde: Vad gäller det cylindriska metallstycket med räfflad pipa framgår av utredningen följande. S.L. har själv tillverkat denna anordning genom att svetsa samman ett cylindriskt metallstycke och en pipa som troligen härrör från ett luftvapen. Anordningen har löst infogats i en signalpistol på så sätt att metallcylindern inpassats i pistolens patronläge. Signalpistolens pipa är kapad och den med metallcylindern hopfogade pipan sträcker sig därför utanför pistolens pipa.

Åtalet och förverkandeyrkandet avser den sammanfogade anordningen som en enhet. Även om den däri infogade pipan såsom lös vapendel skulle vara att hänföra under 1 ? 2 st b vapenlagen, kan den hopsvetsade anordningen inte anses utgöra pipa i detta lagrums mening. Om anordningen vore användbar för skjutning skulle den möjligen kunna hänföras under 1 ? 2 st c vapenlagen. I målet är emellertid utrett att anordningen inte kan användas för utskjutning av projektiler, oavsett i vilket vapen den infogas. Med hänsyn härtill är inte heller sistnämnda lagrum tillämpligt. Det bör inte komma i fråga att tillämpa nu berörda bestämmelser analogt.

Vid angivna förhållanden kan åtalet och förverkandeyrkandet i fråga om det cylindriska metallstycket med pipa inte bifallas.

Överröstad härutinnan är jag i övrigt ense med majoriteten.
Last edited by -Jonas- on Tue Sep 11, 2007 10:40 pm, edited 2 times in total.

John Doe
Posts: 0
Joined: Sat Oct 23, 2004 9:55 am
Location: Ödsmål
Contact:

Post by John Doe » Tue Sep 11, 2007 7:26 pm

?quote?
Vet inte om man får göra så här...
?/quote?

Det går helt utmärkt - en dom som vunnit laga kraft är offentlig handling.

-Jonas-
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6428
Joined: Fri Dec 16, 2005 9:36 pm
Location: Stugan

Post by -Jonas- » Tue Sep 11, 2007 7:33 pm

gick inte o länka direkt...följ instruktionerna om ni läsa själva och misstänker mej för att ha manipulerat texten...annars se ovan.

http://lagen.nu/dom/1984/4584

_Axel_
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 5069
Joined: Fri May 20, 2005 11:59 am

Post by _Axel_ » Tue Sep 11, 2007 7:34 pm

Intressant läsning!

Måste säga att lagen är helt knäpp! Den gör att folk ovetandes är skurkar utan att dom rimligtvis kan misstänka det själva. Tänk på så många pipor som tagits av bössor och ligger or skräpar!
Den som äter soppa med gaffel silar sovlet från buljongen.

John Doe
Posts: 0
Joined: Sat Oct 23, 2004 9:55 am
Location: Ödsmål
Contact:

Post by John Doe » Tue Sep 11, 2007 7:38 pm

?quote?
S.L. har själv tillverkat denna anordning genom att svetsa samman ett cylindriskt metallstycke och en pipa som troligen härrör från ett luftvapen. Anordningen har löst infogats i en signalpistol på så sätt att metallcylindern inpassats i pistolens patronläge. Signalpistolens pipa är kapad och den med metallcylindern hopfogade pipan sträcker sig därför utanför pistolens pipa.
?/quote?

Jag är egentligen ingen större vän av vapenlagar i allmänhet men den här killen har uppenbarligen ägnat sig att tillverka ett vapen som inte har någon annan rimlig funktion än att fungera som gatustridsvapen - helt okej att han åkte dit.

-Jonas-
Airgun Pro (Heavy)
Posts: 6428
Joined: Fri Dec 16, 2005 9:36 pm
Location: Stugan

Post by -Jonas- » Tue Sep 11, 2007 7:53 pm

Vad har vi lärt oss då?

Vad jag vet så var startpistoler/signalvapen inte tillståndspliktiga 1984...så det går bort...MEN pipor är en tillståndspliktig del oavsett...Och detta hände för många år sen, vem vet vad som händer nu i en dom för liknande...troligtvis värre...brottet med piporna var trots allt att betrakta som ringa...

Sen var det nog en tveksam typ den där...både aktivt kol o en bössa som inte går att fixa ammo till...samt en signalpistol med en skrammlande lös pipa på...som inte gick att skjuta med...
Livet blir roligare efter .32

User avatar
Leif
Forum grundare
Posts: 9490
Joined: Mon Oct 25, 2004 9:16 pm
Location: Utanför stan

Post by Leif » Wed Sep 12, 2007 7:58 am

?quote="Marcus"?All-In: Detta var ett mycket bra in lägg i debatten!

Leif: Suveränt att göra det till sticky!?/quote?

Tacka inte mig, det var _Axel_s förslag

Locked

Return to “Övrigt skytterelaterat, Luft”